Strona główna Download Zarząd Chóru Dyrygent Chórzyści Statut Chóru Historia Chóru Kontakt Grudzień 01 2023 01:27:16
Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Koncerty
Download
Galeria
Video
Ostatnie Komentarze
Księga Gości
Kontakt
Galeria Picasa
Galeria Picasa
Kudowa Zdrój 2011
Skawica 2010
Koncert Kolęd 2010
Jubileusz Organum
Opłatek 2009
Świnoujście 2009
Jubileusz Cantaty 2009
Pielgrzymki do Tej Ziemi
Skawica 2009
Warto zaglądnąć
SKLEPIK
Niepołomice
Skawica
Akademicki Chór Organum - blog
Vinifera
Krakusy
Muzyka
Aby rozpocząć odtwarzanie kliknij poniższy guzik:

Losowa fotografia
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 60
Nieaktywowany Użytkownik: 367
Najnowszy Użytkownik: halo
Witamy
Witaj na stronie Miejskiego Chóru Cantata z Niepołomic!
Próby odbywają się w każdy wtorek i czwartek, od września do czerwca, w godzinach 16.45-18.45 na Zamku Królewskim w Niepołomicach.
Serdecznie zapraszamy!!!
Wszystkie aktualności znajdziesz na naszym profilu na Facebooku!!
https://www.facebook.com/cantataniepolomice/#
Statut Chóru Cantata

STATUT STOWARZYSZENIA MIEJSKI CHÓR CANTATA – TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE W NIEPOŁOMICACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 • Stowarzyszenie nosi nazwę: „Miejski Chór Cantata – Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach” i w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane jest: „Chórem”.
 • Chór jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promowania wszystkiego co niesie najpiękniejsza ze Sztuk – MUZYKA.
 • Siedzibą Chóru jest miasto Niepołomice.
 • Terenem działania Chóru jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Chór może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • Chór jest zawiązany na czas nieokreślony.
 • Chór posiada osobowość prawną.

§ 2

 • Chór używa pieczęci podłużnej o treści: „Miejski Chór Cantata – Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach” oraz emblematu o skróconej nazwie „Chór Cantata”.
 • Chór posiada odznakę z wizerunkiem harfy, głowy muzy, nuty oraz napisem „Chór Cantata”.
 • Odznakę, o której mowa w ust. 2 może nosić każdy członek Chóru.

Rozdział II
Cele i środki osiągania celów

§ 3

Celem Chóru jest:

 • upowszechnianie kultury muzycznej,
 • rozwijanie zamiłowań muzycznych wśród dzieci od 12 roku życia, młodzieży studiującej i pracującej oraz dorosłych,
 • umacnianie więzi międzyludzkich wśród społeczności Gminy Niepołomice oraz okolic, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • promowanie Niepołomic w kraju i poza jego granicami.

§ 4

Chór realizuje cele, o których mowa w § 3 poprzez:

 • organizowanie koncertów w kraju i za granicą,
 • udział w konkursach chóralnych,
 • organizowanie chóralnych warsztatów letnich i zimowych,
 • organizowanie tournee zagranicznych.

Rozdział III
Członkowie

§ 5

 • Chór posiada członków:
  • zwyczajnych
  • honorowych
 • Członkiem zwyczajnym Chóru może być każda osoba fizyczna, która:
  • Złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • Przedstawi pozytywną opinię Dyrygenta Chóru.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Chóru może być jego długoletni członek zwyczajny lub inna osoba (spoza Chóru), która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Chóru.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na uzasadniony wniosek Zarządu Chóru.
 • Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 6

 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Chóru,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Chóru,
  • udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Chór,
  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Chóru.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • systematycznego i aktywnego brania udziału w działalności Chóru i realizacji jego celów,
  • przestrzegania Statutu i uchwał władz Chóru,
  • przestrzegania koleżeńskiej solidarności i dyscypliny organizacyjnej,
  • sumiennego i rzetelnego pełnienia obowiązków związanych z wykonywanymi funkcjami w organach Chóru,
  • godnego reprezentowania Chóru oraz dbania o jego „dobre imię”,
  • regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Chóru

§ 7

 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
  • wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Chóru,
   • niebrania udziału w pracach Chóru,
   • niepłacenia składek za okres pół roku,
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   • śmierci członka.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Chóru

§ 8

Władzami Chóru są:

 • Walne Zgromadzenia Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 9

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Chóru trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 • W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • Uchwały wszystkich władz Chóru zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią przyjęte funkcje honorowo.

§ 10

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Chóru.
 • W Walnym Zgromadzeniu Członków Chóru mogą brać udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być :
  • zwyczajne – zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem obrad,
  • nadzwyczajne – zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Chóru.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Chóru,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie członków innych organów Chóru (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Chóru,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków chóru lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Chóru i przeznaczeniu jego majątku.

§ 12

 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Chóru (zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków) oraz do reprezentowania Chóru na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z 7 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, Bibliotekarza, Gospodarza – wybieranych z pośród swoich członków na okres 4 lat.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • Zarząd może uzupełnić swój skład w razie rezygnacji członka zarządu, w czasie trwania kadencji w drodze kooptacji . W tym trybie może powołać nie więcej niż trzech członków Zarządu.

§ 13

Do kompetencji Zarządu należą:

 • reprezentowanie Chóru na zewnątrz,
 • realizacja celów Chóru ,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planu pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Chóru,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych chóru,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • organizowanie koncertów, imprez, wyjazdów na festiwale i przeglądy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

§ 14

 • Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Chóru.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wyłania ze swego składu przewodniczącego.

§ 15

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla Władz Chóru,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział IV
Majątek i Fundusze

§ 16

Majątek Chóru powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • z wpływów z płatnych koncertów,
 • z dotacji,
 • z darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej,
 • z wpływów od sponsorów.

§ 17

 • Chór prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Chóru.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku chóru podejmuje Zarząd.
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie - Prezesa i Skarbnika.
 • Pisma w zakresie programowym podpisują Prezes Chóru i Dyrygent.
 • Chór prowadzi własny rachunek finansowy, na którym przechowywane są jego środki pieniężne.
 • Sprawy z zakresu ewidencji operacji finansowych prowadzi Skarbnik Chóru.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 18

 • Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Chóru podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Chóru Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Chóru.
 • W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Facebook